ותומ רחאל העונתה תועפשה - תיאתבשה העונתהו יבצ יאתבש

.ותומ רחאל בר ןמז וב ןתנומאב יבצ יתבש ידיסח וקבד ןילופב
,םירצונ םידוהיכ ,תוירבה געלמו םינברה תפידרמ לצניהל ידכ
הבש ,אקווד תרתחמה יאנת ךא ,םתנומא תא םיאתבשה וריתסה
ומכ םעפב םעפ ,ישפנה חתמה תא וריבגה ,םייתדה םהייח תא ויח
,לאוגה לש הבורקה ותאיב תא ורשיבש םיאיבנו םישרד םכותב
.יחישמ דיקפת תא םמצעב אלמל ופאש ףא םימעפלו

דיסחה הדוהי יבר
ןילופב םיאתבשה לש םתוליעפ הזכרתה הרשע עבשה האמה ףוסב
םיקודה םירשק םייקש ,ךאלמ םייח לבוקמה לש ותומדל ביבסמ רקיעב
םע ףותישב ,ךאלמ םייח ןגרא 1700 תנשב .היכרותב המנודה תכ םע
.לארשי ץראל םידיסח תיילע ,דיסחה הדוהי יבר אוה ,רחא לבוקמ
לע העבקנ ותאיבש ,לאוגה ינפ תא שדוקה ץראב םדקל התייה הנווכה
.(יבצ יתבש לש ותרמה ירחא הנש 40) 1706 תנשל ץקה יבשחמ ידי

,םילשוריל הריישה העיגה ,םיבר ופסנ ובש ,עגיימ עסמ רחאל
אוהש ,םידיסחה .םיטעומ םימי רובעכ םש רטפנ דיסחה הדוהי יבר
,עובקה דעומב אב אל לאוגהשכו ;בר לבסל ונודנ ,לכ רסוחב םייורש
,המנודה לא ףרטצהו ותד תא רימה םהמ קלח .םחור רבשה
הראשנ יבצ יתבש ותנומאש ,ךאלמ םייח ללכב ,םירחא וליאו
.ןילופל ורזח ,תרערועמ יתלב

הרזח « תונויצה « תידיסחה העונתה « קנארפ בקעי «

הרזח