הירוטסיהב תידוהי תויחישמ - תוחישמה ילוגליג

דוד תיבמ גיהנמו ךלמל םיפוסיכ תעונת איה תידוהיה הירוטסיהב תיחישמ העונת
תומדא לע שדוחת ותואמצע ;ידוהיה םעל ילאידיא ינידמ םויק לש שדח בצמלו
רשא - רתוי הבוטו תדחואמ תושונאל תפומו דקומ שמשי איהו ,לארשי ץרא
ולאש שיו ,מ"התה לכב ואצמנ תודוסיה לכ אל .הז הלואג סנ תועצמאב םוקת
.ןהילע ומתוח תא אוה ףא עיבטהש תמ ,םירחא תודוסי םע יטקלאיד חתמב ואצמנ
- תילסרבינוא הלואג םג םהב הכורכש - חישמה תומיל םיזעה םיעוגעגה
.יד ןיא דבלב םהב ךא ,תויחישמ תועונתל עקרקו עקרה םה
תועונת יפלכ םישידא ויהש תויחישמה םהיתווקתב םיבהלנ םימרזו תופוקת ויה
.תוליעפ תויחישמ
תיחישמה הנומאבש הוולשה תא ךופהיש רגתאל התייה הקוקז תיחישמ העונת
תודוסי ויה םייוצמ תידוהיה תירוטסיהה העדותה לש הפוגבו .תבהלנ תוליעפל
- "חישמ ילבח" ןיינע .הברהב הזמ הז םינוש םירגתא חכונ ,ךכל ועייס רשא
לש תופוקת ךפה - חישמה תאיבל םדקתש רדס יאו תוערפה לש הפוקת איהש
.תיחישמ העונת לשו הזע תיחישמ תוררועתה לש הפוקת ,םידוהיב ינומה גרהתואובנ לש III רפסב אצמנ טילשכ 'מה לש רתויב םודקה בחרה רואיתה
םעה תעדותב ולע ואובו הגרעהו יטילופה דצה .ךרעל ס"הנפל 140 ,הליביס
רבחתנש ,"המלש ירומזמ"בש ז"י רומזמ אוה ךכל תודעו ,ימור ןוטלש תפוקתב
.םילשוריל סויפמופ תסינכ ירחא

םתוגיהנמ תא .הנושארה תיחישמה העונתה תא לבבורז ביבס תוערואמב םיאורה שי
טרפ ,תויחישמה תועונתה לגעמב ילילכהל ןתינ םיאנומשחה ינושאר לש תיטמזירכה
ותיילע םע םירבשמה .דוד תיב דמעמ תמועל םהיתועיבתל סחיב החותפה הלאשל
תוסיפתו םיגיהנמ וררוע ,הדוהי לע ימור לוע תלטהו סודרוה תיב לש
.םישדח םייחישמ
לע ובלצנו ,םעל הלואג םיאיבמ םהש זא ונעט רשא םיבר םידוהיהמ דחא היה ושי
,ויהש "קודצ שורפה" ורבח לעו לילגה שיא הדוהי לע רפסמ והיתתמ ןב ףסוי ,ךכ
םהו .החמנל ןיאש תורחה תבהא" םהל שי יכ ,םיאנקה תעונת ידסיימ ,ויניעב
הרוש תחתופ םמע .('א ,'ה ,'כ י"הדק) "םנודאו םגהינמל ודבל םיהלא תא םיבשוח
.םיצימא תורח ימחולו םינועממ םיגיהנמ ,םימי ירצק "םיחישמ" לד תיאורה תיגארט
םידחא לצא .טעכו ןאכ ,רחבנה םעל "םיימש תוכלמ" לש הסיפתה תא וחתיפ םה
.תוגיהנמה ךרדב סנה םרוג עיפומ םהמ


רהנל וירחא תכללו םשוכר תחקל דאמ לודג ןומה ...התיפ"ש ,סדואת לע רפוסמ
רבעמ םהל ןתיו רהנה תא עבקי ויתווצמבש ףיסוהו ,אוה איבנש רמא ןכש .ןדריה
.('א ,'ה ,'כ י"הדק) 45 תנשל ךומס וגרהנ וידיסחו אוה ."וכותב לק
ףסא רשא דע ,אוה איבנ יכ ,וב ןימאהל םיבר הטה ..."םיירצמ ץראמ רקשה איבנ"
רה ארקנה רהה לא רבדמה ןמ וירחא תכלל םתוא העתהו שיא ףלא 30כ וילא
."םעה לע ךלמל תויהלו ...די קזוחב םילשורי לא תולעל רמא םשמו ,םיתיזה
םיאמורה יניעב ותומד .וגרהנ וידיסחמ םיברו אוה םג .('ה ,ג"י ,'ב י"הלמ)
.(37/8 ,21 םיחילשה ישעמ) סולואפ םע ותוא והיז םהש הדבועהמ תררבתמ
העונת ישנאכ םייפא ףותמ קר תרבתסמ לודגה דרמה ימחול לש תיאליעה הרובגה
רשא רבדה" יכ הדומ ,דרמה לש הז יפוא םילעהל שקיבש ,ףסוי וליפא .תיחישמ
אצמנ רשא ,םותס ןוזח רבד אוה םג היה תאזה המחלמל םבל תא ריעהל הברה
.םלועה לכב ךולמי רשא ,שיא םצראמ םוקי םהה םימיב יכ ,שדקה יבתכב
ןורתפב וכובנ םימכחה ןמ םיברו ,םהיחאמ דחא לע הזה ןוזחה תא ושרד םה
ןה ףא םיעיבצמ הדוהי רבדמ תכ יבתכ .('ד ,'ה ,'ו י"הלמ) "...האובנה
טשפתהש ,115-117 דרמ שארב .תכה ייחב ליעפ םרוגכ יחישמ יווה לע
היה אבכוכ רב (ןועמש) .ךלמ ,תיחישמ תומד הדמע ,בולו ,הקאנריק ,םיירצמב
יבר יכ דע ,םלוכ לע ליפאה ךכ רחא קרו ,םיבר "םיחישמ" ךותמ דחא הליחתב
."חישמה ךלמ" וארק אביקע


התוליעפ הכמנו לארשי ץראמ תיחישמה העונתה הרקענ אבכוכ רב לש ותומ םע
יאב ידוהי עיפוה 448-ל ךומס ,י"אל עיגהל ,האלהו ןאכמ ,היתורטמשכ ,הלוגב
,יאב תע התוא ובשיש ,םיבר םידוהיל חיטבהו וניבר השמ והש" ןעטו םיתרכ
,םיה לא וידיסח וקניז עבקש ךיראתב "תוניפס ילב הדוהיל םיב םתוא איבהל
.םחול יפוא מ"הנתה תושבול בוש םימלסומה םישוביכה םע ועבט םהמ המכו


םה .שיא 400 יכ וביבס ףסא אוה .אב חישמהש" רחא ידוהי ןעט ךרעל 645-ב
תועונת .ודמשוה םלוכ "םוקמה שאר תא וגרהו ,תוירצונ תויסנכ 3 שאב ולעה
8ה האמה התיביסו תימלסומה דרפסב תורכזנ ,םיסנ ישעמ לע תונעשנה ,תומוד
םייחה חרואב םייונישה לשב ,רתוי הבחר תועמשמ ל"נה אסע ובא לש ותעונתל
.8-ה האמה לש םאלסיאה תוצראב וירחא םיאבהו וידי לע ועצוהש


הררועתה ןקלבה תוצראב .תויחישמ תועונתל םינווג ופסונ בלצה יעסמ םע
םירצונו םידוהי ועידוה יקינולאסב 1096 ץיקב הבושתב הרזח לש תיללכ העונת
ילעב םישנא רפסמ ינפל ,םולחב אלו השעמל עיפוה ...איבנה והילאש" דחאכ
וחלשנו ,םתכאלמ תא וחנז םידוהי ,םיבר םיתפומו תותוא" ואר םישנא "דמעמ
העומש הצופנו ,ןיינעב ןה םג ורקח תורחא תוליהק .אטשוקל הרושב תורגא
המד לכה ךסב .י"אל היילע תארקל יקינולאסב ופסאנ ןויטנזיב תוליהק לכש
.חישמ אלל תיחישמ העונתל רבדה


ןואילב ךרעל 1060-ב עיפוהש ,םיסינ ללוחמ ,דחא חישמ תודוא עמש ם"במרה
ומצע תא גיצה רשא ,ךרעל 1100-ב ,הבודרוקמ הירא ןבא ,רחא שיא תודואו
.הליהקה ישאר י"ע םרחוהו הקלוהו ,חישמכ


אבינ רשא ,המלש ומשו יארק ןהכ ,1121-ל ךומס (סינב) ןדב שגפ רגה הידבוע
רשא שיאה יכונא יכ" םילשוריב לארשי לכ ול ץבקתי יצחו םיישדוח ךות יכ
ןהכ שיאה תויה .תורפו בלח לע קר ייח הז יארק חישמ ."ול םיפצמ לארשי
,ןהכ חישמ לע תומודקה תויתתכה תועדה ןייד ע ומעפ תודחא תותכבש הדיעמ
לש 1ה תיצחמב .דבלב "דוד תיבמ" חישמ לע עדיש רגה תא עיתפהש רבד
.תוידוהיה תוליהקה לכב הבר תושגרתה התייה 12ה האמה


וקורמבש ספב לעפ ךרעל 1127-בו ,האיבנ 1120/1 םינשב הלעפ דדגבב
.ם"במרה תודע יפ לע ,תיחישמ העונת היהש ,יערד השמ םסרופמה חישמה
,תמא רביד יכ םעה בור ונימאהשמו" ,ותמאתהש םירזומ םירבד איבנ אוה
תא רוכמל םתוא הוויצו ,חספה לילב וז הנשב חישמה אובי יכ םהל רמא
,רבד הרק אלו חספה אבשכ .ןכ ושעו...םימלסומל תובוח בייחתהלו םשוכר
תוצובק לע "חישמ" לש ותעפשה לע דמלמ הז רופיס "םהה םישנאה ודבא
ורוקיב ירחא רצק ןמז המק וז העונתש הדבועל תדחוימ תועמשמו ,תולודג
יגיהנמ םע םש םייבמופה ויחוכיוו ,ספב ןודחומה דסיימ תרמת ןבא לש
,ותומ ירחא יערד תא ךרבמה ,ם"במרה לש ותדמע .ימלסומה דסממה
י"אל טלמיהל חילצהש ךכ לע חמשו ,ויתואובנ תותימא לע עיבצמ
.הברה איה ףא תדמלמ


הפוקת התואב ,יאורלא דוד לש תיחישמה העונתה איה רתויב תניינעמ
הצקבש תוזוחמב רבודמה יכ םינותנה םירומ הברה לובלבה ףא לע
העפשה לע תורסומ תרוסמה בור .תימלסומה הכלממה לש יחרזמה
.הבחרו הלודג


רורב ם"במרה לש תניועה ותבוגתמו ,ןמיתב 'מ עיפוה 1172-ל ךומס
ם"במרהו ,םיינעל ףסכה לכ תא רזפל ארק אוה .תיתרבח הכפהמל ףאשש
.(ןמית תרגא) םיינעל םירישעהו ,םירישעל םיינעה וכפהי ךכבש ,ול געל
רמא" הז שיאש ,ם"במרה עדי רבכ ,ייסרמ ימכחל ותרגאב ,רתוי רחואמ
.ןמית ץראש חישמה םהל רמאו חישמה ךלמה ינפל ךרד רשימ חילש אוהש
רבד לש ללכ ...םירהב בבסמ היהו םיברעו םידוהי ,הברה םישנא וצבקתנו
יברעה והבוש י"ע שרדנ רשאכ ."וילא םיוולנה לכ וחרבו שפתנ הנש רחאל
עדונ דוע .גרהנ ךכו ,"דימ היחאו ישאר ךותחת" : והנע ,ותרושב תא חיכוהל
.םתוא גיהנהלו הייחתל םוקל דיתע אוהש ונימאה ןמיתב םיבר םישנאש ,ם"במרל


תועומשה םע ,תושגרתה לש שדח לג ררועתה 13-ה האמה לש 40-ה תונשב
היה הראיפ הד םלושמ ררשומה .הפוריא תוצראב םילוגנומה תומדקתה לע
ןנכותיו הנביו ,תורוזפ תוליהקלו דבוא םעל / הכולמ ונימיב שדחתת" יכ חוטב
.(א"כשת ,317 'מע ,ב ,סנבורפבו דרפסב תירבעה הרישה ,ןמריש .ח) "יריבד
ויהש [הימהוב] ןענכ ץראב ...םישנ" לע העידיה תא סחייל שי ךרעב ןמז ותואל
רבד לכ אסרגב םיעדוי ויה ץרעה ימעו ,אסריגב היעשיבש תומחנ לכ תורמוא
.(ב"יר ,םש ,םידיסח רפס) .םימוחינ


תא ץיפהו ,(ורשבמ וא) חישמכ היפעלבוא םהרבא לבוקמה לעפ האמה ףוסב
.1295 תנשל חישמה תאיב תא אבינ םהב ,םייטפלקופאה וירפסב ויתועד
.וריעב הבר הצרעהל הכזש רחאמ ("הליוואמ איבנה") ודגנ תאצל ץלוא א"בשרה


.יטנופורגנמ הירמש לש ומשב תורושק 1350-ל ךומס תיחישמ תושגרתה לע תועידי


רוזאיבו ,הבר תיחישמ תוליעפל איה ףא האיבה דרפסב 1391 תונערופ
ירצונה ןעט הסוטרוט חוכיוב .הברקה חישמה תאיב לע איבנ עידוה סוגרוב
דלונ חישמהש כ"התבב תוליהק ינפל שקשרק יאדסח יבר שרד ונימיבש"
.תורורב רתוי תווקת הארנכ ויה שקשרקל ."היליטסאק תוכלמבש סורנסיסב
טלושה ,םירצמ ךלמ וליאכ" ינשה תיבה תפוקת לש תואיצמה תא המיד אוה
תא תונבלו תכלל ותכלממ יבחר לכב םיררוגתמה םידוהיל השרי ,י"א לע וישכע
תורגאה תחאמ .('ה רוא) "ותוכלמ לוכ תא םהילע ולבקיש יאנתב ,שדקמה תיב
,חישמ ילבח תוערפב תוארל שיש ףיטה דחא הרומש םידמל ונא וז הפוקתמ
ודי בותכי הז" :תיחישמה תועמשמב םירורב יתלבו םיבר תוערואמ ויה יכו
רחא דמוע אוה הנה רמאיו אב הזו ,ודעומב חספה תא אובי אב יכ ,'ה חישמב
ףיסאה גח אובי םא הז רמאיו ...תוא הבוטלו תואלפנ ונברקב השעי רחמ ,ונלתכ
רומא ,הזמ הצקמ אב הזו רבדמ הז דוע ...ונתימהל ץפח 'ה ףחישמ ילב . "...הזחי ידש הזחמ רשא לארשיב איבנ םק רמאי


ןיבמ םישנו םירבג .זנכשאב םגו דרפסב םג תווקת הררוע 1453-ב ןויטנזיב תליפנ
,ותדלוה לע דרפס ידוהיל ורפס אטשוקמ םיבתכמ .חישמה אוב לע ואבנ םיסונאה
ונתוא םיאור םניא םייוגה" :םיסונאה םהירבחל ובתכ התבו םא .וישעמ ותבש םוקמ
המ ןמז אנהש רזג םיהולא וננודאש םיעדוי םניאו םה םירוויע יכ ,(םיניבמ םניא =)
ונתכל ירחאש ונל חיטבה םיהולא יכ ,םהילע הלענ וישכע לבא ,םהל םידבעושמ
דוע שוריגה ברע ."םהילע רובענו סוס לע בכרנ ,(םיל רבעמש) תוצרא ןתואל
םימכחה ןבא היהת חישמלש ונימאה םיסונאה .הלא תווקתב םיסונאו םידוהי וקיזחה
"תחא הנומא קר היהת 1489 תנשב"ש וויק םג םה .ףסכל לזרב ךופל לכויו תעדונה
.ךכ לע ושנענו שוריגה ירחא דוע הלא תועד ואטיב םיבר םיסונא .םלועב


.הברקה חישמה תאיב לע עידוהו ,הבושתל ןילמל רשא ףיטה 1500/2 םינשב
האבה הנשל יכ ונוחטיבב תוצמ תייפאל ולש רונתה תא רבש זנג דוד לש ובס
וחלשנש תורגאהו םירופיסה םידקוממ 15-ה האמה ףוסמ .י"אב תוצמ הפאי
."םיטבשה תרשע" אשונ ביבס תויחישמה תווקתה תא ל"וחל םילשורימ
םיטרפ הילטיאב ויחאל בתוכ 1488-ב םילשוריל עיגהש ,ורוניטרבמ הידבוע
םהב שיש ,ןויטבמס רהנל רבעמ םייאמצעה םהייח לעו ,םהילע םיאלפומ
תווקתה .שודק תוחפו חותפ דחאו ,רתוי שודקו רוגס דחא ,"םילגעמ" ינש
,לשמל ,תאז םיארמש יפכ ,הלא םייומידו תונומת ביבס תוזכרתמ תויחישמה
םידוהיה ואר ינבוארה דודב .םילשורימ יולה רזעילאל ןב םהרבא לש ויבתכ
.ודידי –וכלומ המלשו ,םיטבש םתואמ ךיסנ


ןחלופ תריקע י"ע ,חישמל ךרד לולסי ,רתול ןיטרמש וויק םיבר םידוהי
.ירצונה םילילאה


,לטיו םייח יברו אירול קחצי יבר ביבס תוליעפ תויחישמ תווקת ויה תפצב
.םירורב םייחישמ תונויזח ויה ןורחאלו

הרזח