םיטירחת - םירויצו תונומת
הלבקה םלוע - םייזכרמ םיישיא - םירויצו םיספדה
לחץ להגדלה
לחץ להגדלה
טירחת רימזיאב יבצ יאתבש
"םילשוריל תועיסנ יתש" רפסהמ
1685 ןודנול


עושוהיכ יבצ יאתבש
1666 הינמרגמ טירחת ןונ-ןב


לחץ להגדלה לחץ להגדלה
רקש חישמ יבצ יאתבש
תשוחנ טירחת לע תבותכ
17- ה האמה הינמרג


ורפס ךותמ יתזעה ןתנ
1670 "האירבה רפס"


לחץ להגדלה לחץ להגדלה
ימלסומ - ידוהי - ירצונ
ידיסחל תגעולה הרוטקירק
"שומיש רפס" ךותמ .קנרפ בקעי
1762 ןדמע בקעי לש


תא גיהנמ יתזעה ןתנ
.הריחבה ץראל לארשי םע
1666 הינמרג טירחת


לחץ להגדלה לחץ להגדלה
טסקט טסקט טסקט טסקט
טסקט טסקט טסקט טסקט
טסקט טסקט טסקט טסקט


טסקט טסקט טסקט טסקט
טסקט טסקט טסקט טסקט
טסקט טסקט טסקט טסקט


הרזח